Oznamovatelia korupcie (whistlebloweri) získajú väščiu ochranu a pomoc

Schválené od 28.02.2019
[04.02.2019]

Zákon o ochrane oznamovateľov


Parlament schválil nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (korupcie, dotačných podvodov a ďalších) nadväzujúci na zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý stanovil základný rámec ochrany tzv. whistleblowerov. Medzi tieto opatrenia patria napríklad (a budú aj naďalej patriť, len budú upravené v novom zákone a budú doplnené): ochrana v rámci trestného konania, ochrana v rámci konania o správnom delikte, vnútorný systém vybavovania podnetov whistleblowerov, odmena whistleblowerovi, pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu smerujúceho voči whistleblowerovi inšpektorátom práce.
Nový zákon prináša tieto zmeny:

1) vytvára nový samostatný Úradu na ochranu oznamovateľov - nový orgán, v kompetencii ktorého bude len problematika oznamovania protispoločenskej činnosti. Bude poskytovať informácie a ochranu oznamovateľom, pomoc pri získavaní ochrany  a taktiež poskytovať odmeny (odmenu bude možné priznať už podaním obžaloby);
2) ak oznamovateľovi nebude v trestnom konaní alebo správnom konaní priznaná ochrana, má právo žiadať preskum žiadosti o poskytnutie ochrany u nadriadeného prokurátora, tj. vzniká druhá inštancia. Brániť sa môže aj prostredníctvom novovzniknutého úradu, ktorý háji jeho práva;
3) zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi iba s predchádzajúcim súhlasom úradu;
4) úrad môže poskytnúť oznamovateľovi, ktorý urobil kvalifikované oznámenie , odmenu až do výšky 50-násobku minimálnej mzdy. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu