Nové povinnosti a sankcie za neprimerané obchodné praktiky v potravinárstve

Schválené od 30.04.2019
[28.03.2019]

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami


Parlament opätovne schválil  zákon o neprimeraných obchodných praktikách. Uvádzame najdôležitejšie zmeny:

  1. Zákon rozširuje zoznam neprimeraných obchodných praktík a taktiež uvádza výnimky (stranám obchodného vzťahu je umožnené poskytovanie peňažného alebo nepeňažného plnenia na propagáciu, odber určitého množstva, umiestnenie na konkrétnom mieste v predajni, využitie distribúcie odberateľa, ak budu tento postup vopred dohodnutý písomne a vo výške najviac 6 % z obratu dodávateľa za potraviny dodané odberateľovi v kalendárnom roku ( 3% na využitie distribúcie odberateľa a 3% na ostatné).  
  2. Novinkou je taktiež možnosť podávať podnety na prešetrenie porušenia zákona anonymne. Povinnosť uvádzať v rámci podnetu identifikačné údaje predkladateľa upravená v predchádzajúcej právnej úprave odrádzala subjekty od nahlasovania podozrení.  
  3. Zároveň sa rozširujú aj právomoci kontrolórov (napr. môžu vstupovať do priestorov a dopravných prostriedkov kontrolovaného subjektu, vyžadovať a odoberať originály dokladov, požadovať primerané podmienky a poskytnutie súčinnosti, vyžadovať úradne overené preklady relevantných dokumentov, zapečatiť priestory, dopravné prostriedky, podklady, alebo záznamy dát na pamäťových médiách, ai.).  
  4. Stanovuje sa maximálna splatnosť faktúr 30 dní odo dňa dodania potravín.  
  5. Zvyšujú sa sankcie. Za marenie výkonu kontroly môže byť podnikateľovi uložená pokuta až do výšky 10.000 EUR (FO- podnikateľ) a 100.000 EUR (PO). Zákon v porovnaní s predchádzajúcou právnou pravou detailnejšie upravuje pokuty za jednotlivé delikty, pričom pokuta môže byť až 500.000 EUR. 
A dôležité upozornenie. Podnikatelia sú povinní uviesť uzatvorené zmluvy do súladu s týmto zákonom do 30. septembra 2019. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu