Povinnosť právnických osôb a ďalších organizácií zapísať konečného užívateľa výhod do registra

Schválené od 01.11.2018
[01.10.2018]

Zákon o obchodnom registri, Zákon o neinvestičných fondoch, Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, Zákon o nadáciách


Od 1. 11. 2018 bude platiť pre právnické osoby, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy a ďalšie subjekty zapisované do verejných registrov povinnosť do registra zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.
Povinnou prílohou návrhu na zápis subjektu do registru bude písomné vyhlásenie zriaďovateľa o konečnom užívateľovi výhod s požadovanými údajmi.
Podľa prechodných ustanovení jednotlivých zákon platí, že právnické osoby, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy a ďalšie subjekty zapisované do verejných registrov, ktoré vznikli do 31. 10. 2018, musia túto povinnosť splniť do 31. 12. 2019 (musia do tej doby podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod).   
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu