Nový register mimovládnych neziskových organizácií

Schválené od 01.01.2019
[23.10.2018]

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií


Nový zákon zriaďuje register mimovládnych neziskových organizácií, ktorý bude predstavovať jednotný zdroj údajov o občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch. V tomto registri budú evidované základné údaje o subjektoch, vrátane štatutárnych orgánov či osôb oprávnených za subjekty jednať. Tieto informácie pri niektorých organizáciách chýbajú a spôsobujú problémy v komunikácii.  Zriadením registra mimovládnych neziskových organizácií bude možné získať komplexné údaje o mimovládnych neziskových organizáciách na jednom mieste. 
Zákon doplňuje aj sadzobník poplatkov za zápisy nových údajov a zmien.
Existujúce subjekty sú povinné zaslať ministerstvu požadované informácie (predovšetkým informácie o štatutárnych orgánoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo, deň vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi tieto skutočnosti) do 30. 6. 2019.
Zákon ukladá povinnosť ministerstvu vnútra uviesť register do prevádzky do dvoch rokov od účinnosti tohto zákona, tj. do 1.1.2021. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu