Zmenia sa prípustné limity expozície pre chemické faktory na pracovisku

Schválené od 01.05.2018 - Číslo zákona: 355/2006
[14.02.2018]

Nariadenie vlády o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci


Novela mení nariadenie upravujúce najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov, ktorým môžu byť na pracovisku vystavení zamestnanci bez ohrozenia zdravia.
   
Pri prekročení určených hraníc je zamestnávateľ povinný z dôvodu ochrany zdravia exponovaných zamestnancov vykonávať účinné ochranné a preventívne opatrenia (technické, organizačné, osobné ochranné pracovné prostriedky), súčasťou ktorých je aj zabezpečenie lekárskych prehliadok.

V rámci novely bude pridaných 10 nových chemických faktorov, na ktoré sa bude nariadenie vzťahovať. Zamestnávateľom v súvislosti s tým pribudnú povinnosti a zvýšia sa náklady na meranie chemických faktorov v pracovnom ovzduší a na zavedenie príslušných opatrení. Jedná sa napr. o tieto faktory: kyanid draselný; kyanid sodný; kyselina akrylová; nitroetán) Novela zárověn mení limity u 21 chemických faktorov, pričom vo väčšine sú limity znižované.

Dochádza k zúženiu skupiny nebezpečných chemických faktorov, u ktorých sa vyžaduje odborná spôsobilosť zamestnancov na výkon riadiacej práce alebo samostatnej práce s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami (znížia sa náklady na vzdelávanie a osvedčenia).

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu