Výška povinného preddavku na náklady malého konkurzu bude 500 EUR

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 665/2005
[30.12.2020]

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii


Ministerstvo schválilo novelu vyhlášky, ktorá upravuje výšku preddavku na úhradu nákladov konkurzu.
V súvislosti s novým inštitútom - tzv. malý konkurz, sa upravuje výška preddavku na úhradu jeho nákladov, zloženie ktorého je obligatórnou podmienkou vyhlásenia malého konkurzu. Výška preddavku je 500 EUR a je upravená tak, aby zodpovedala výške paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu