Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou biologickým faktorom nebude schvaľovať hygiena

Schválené od 23.11.2020 - Číslo zákona: 83/2013
[27.11.2020]

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci


Vláda schválila novelu nariadenia vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci, ktorá upravuje pravidlá pre prevádzkové poriadky a zoznam prác a biologických faktorov.
Povinnosťou zamestnávateľa je vypracovať prevádzkový poriadok pre pracovné činnosti s expozíciou biologickým faktorom. Tento písomný dokument zamestnávateľ však naďalej nebude predkladať na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Prevádzkový poriadok predloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku.
Novela zároveň aktualizuje vzorový zoznamu prác s biologickými faktormi a zoznam biologických faktorov. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu