Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou elektromagnetickému poľu nebude schvaľovať hygiena

Schválené od 23.11.2020 - Číslo zákona: 209/2016
[27.11.2020]

Nariadenie vlády o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu


Vláda schválila novela nariadenia vlády o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu, ktorá upravuje pravidlá pre prevádzkové poriadky.
Povinnosťou zamestnávateľa je vypracovať prevádzkový poriadok pre pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému poľu, ak zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2 alebo 3. Tento písomný dokument zamestnávateľ však naďalej nebude predkladať na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Prevádzkový poriadok predloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu