Nové hodnoty na ochranu zamestnancov pred expozíciou chemickým faktorom pri práci

Schválené od 30.09.2020 - Číslo zákona: 355/2006
[07.09.2020]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci


Vláda schválila novelu nariadenia o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, ktorá upravuje jednotlivé hodnoty chemických faktorov, ktorým sú zamestnanci vystavení na pracovisku.
Táto novela nadväzuje na znenie účinné od 1.5.2018 a upravuje v nej uvedené prechodné obdobie tak, že zavádza novú tabuľku hodnôt platnú pre obdobie od 1.10. 2020. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu