Zmierňujú sa podmienky pre poskytovanie regionálnej investičnej pomoci

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 57/2018
[04.12.2020]

Zákon o regionálnej investičnej pomoci


Parlament schválil novelu zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorá reaguje na situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciou v súvisloti s ochorením Covid-19 a zmierňuje niektoré podmienky pre poskytovanie investičnej pomoci.
Pre rozhodnutia o schválení investičnej pomoci a rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci vydané do 31. decembra 2020 platia napríklad nasledovné pravidlá (platí, ak neexistovala povinnosť ich splnenia do 12.3.2020):
  1. Podmienka krytia oprávnených nákladov vlastným imaním sa považuje za splnenú.
  2. Podmienka dosiahnutia minimálneho percentuálneho podielu nových strojov, prístrojov a zariadení sa znižuje o 10%.
  3. Podmienky minimálneho podielu vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov sa považuje za splnenú.
  4. Povinnosť začatia obstarávania dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku sa predlžuje na 24 mesiacov.
  5. Povinnosť ukončenia prác na investičnom zámere najneskôr v maximálnej ustanovenej lehote sa predlžuje na 5 rokov, pri veľkých investičných projektoch na 7 rokov.
  6. Povinnosť začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere sa predlžuje na 5 rokov, a pri veľkých investičných projektoch na 7 rokov.
  7. Povinnosť dosiahnutia percentuálneho nárastu výroby alebo služieb v prípade investičnej pomoci poskytnutej na rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne sa znižuje na 5 %.
  8. Podmienka vyplácania mzdy uvedenej v investičnom zámere sa účtovných obdobiach zasahujúcich do rokov 2021 až 2022 považuje za splnené.
Novela zákona počíta s upravenými zmiernenými podmienkami aj pre konania začaté v roku 2021.
  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu