Znižuje sa administratívne zaťaženie dovozcov tabakových výrobkov

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 106/2004
[02.12.2020]

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov


Parlament schválil novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá má za cieľ znížiť administratívne zaťaženie dovozcov tabakových výrobkov.
Novela prináša napríklad tieto zmeny:
  1. vypúšťa z oznamovacej povinnosti oznamovanie údajov a skutočností, ktoré colný úrad vie získať z informačných systémov (doplňuje sa povinnosť oznamovať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu),
  2. ruší sa povinnosť daňových subjektov preukazovať sa colnému úradu pri dovoze tovaru, resp. dodávateľovi tovaru, povolením (povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, povolenie odosielať tovar v pozastavení dane, povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku)
  3. mení sa postup pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely, pričom papierové (tlačené) trojdielne sprievodné dokumenty sa nahrádzajú elektronickým systémom vyhotovovania zjednodušeného sprievodného administratívneho dokumentu (bude účinné až od 13.2.2023).
Avšak pribúda aj nová povinosť pre dovozcov tabakových výrobkov, a to konkrétne povinnosť predložiť colnému úradu zoznam majetkovo a personálne prepojených osôb so žiadateľom. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu