Tzv. životaschopné podniky budú môcť žiadať o poskytnutie dočasnej ochrany

Pripravované od 31.12.2020
[11.08.2020]

Zákon o dočasnej ochrane životaschopných podnikov


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorého základným účelom je poskytnutie dostatočného časového rámca určeného pre efektívne naštartovanie a riadenie procesu sanácie podniku.
O poskytnutie dočasnej ochrany bude oprávnený žiadať podnikateľ prevádzkujúci podnik so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky. Podmienky, ktoré musí tzv. životaschopný podnik spĺňať a v žiadosti vyhlásiť sú definované v 2 alternatívach:
 1. s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok,
 2. rokuje so zabezpečenými veriteľmi, ktorých hodnota zabezpečenia pohľadávok na hodnote majetku žiadateľa predstavuje aspoň jednu tretinu; nepôsobia voči nemu účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie; v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelil zisk; v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neurobil opatrenia ohrozujúce jeho finančnú stabilitu a ďalšie (táto alternatíva obsahuje viacero podmienok).
O dočasnú ochranu žiadajú podnikatelia prostredníctvom elektronického formulára adresovaného príslušnému súdu. Dočasná ochrana trvá 2 mesiace a je možné požiadať o jej predĺženie.
Účinky spojené s dočasnou ochranou sú následovné:
 1. Dočasná ochrana bráni začatiu konkurzného konania.
 2. Na podnikateľa pod dočasnou ochranou sa nevzťahuje povinnosť počas dočasnej ochrany podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok.
 3. Počas dočasnej ochrany nemožno v exekúcii postihovať veci, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace k podniku podnikateľa.
 4. Počas dočasnej ochrany nemožno pristúpiť k výkonu zabezpečovacích práv, ktoré sa vzťahu na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku.
 5. Obmedzenie započítania spriaznených pohľadávok.
 6. Modifikujú sa pravidlá pre výpoveď a odstúpenie od zmluvy, vrátane práva odoprieť plnenie zo zmluvy v súvislosti s termínom, kedy došlo k omeškaniu podnikateľa pod dočasnou ochranou.
 7. Pri dočasnej ochrane sa voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pozastavuje najmä plynutie premlčacích dôb, rovnako ako plynutie lehôt pre prípadné uplatnenie nárokov z odporovateľných úkonov
 8. Zákaz majetkových dispozícií na úkor veriteľov-
 9. Oprávnenie podnikateľa pod dočasnou ochranou uhradiť záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, prednostne pred skôr splatnými záväzkami.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu