Nové pravidlá pre prevádzkarne a prevádzkové poriadky

Schválené od 20.07.2020 - Číslo zákona: 355/2007
[28.07.2020]

Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia


Parlament schválil novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá upravuje fungovanie prevádzkarní. Novela prináša tieto zmeny:

 1. Zrušuje sa povinnosť prevádzkovateľov ubytovacieho zariadenia, telovýchovno-športového zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo a zariadenia spoločného stravovania predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie ako aj návrh na jeho zmenu. Povinnosť prevádzkovateľa predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok zostáva zachovaná.
 2. Zrušuje sa povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu len v prvej kategórii, pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení záťaži teplom alebo chladom (s výnimkou rizikových prác) a pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení fyzickej záťaži (s výnimkou rizikových prác). 
 3. Umožňuje sa vstup osoby so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na konzumáciu stravy zariadenia verejného stravovania, ak  vstup povolí prevádzkovateľ zariadenia. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov a prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku. 
 4. Zrušuje sa povinnosť žiadať úrad verejného zdravotníctva o uvedenie priestorov do prevádzky pre tieto prevádzkarne:
  • priestory, ktoré už takýto súhlas majú a dochádza len k zmene prevádzkovateľa bez zmeny podmienok 
  • ubytovacie zariadenia
  • telovýchovno - športové zariadenia
  • zariadenia starostlivosti o ľudské tela
  • prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením 
  • administratívne priestory
  • priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín. 
Pre všetky vyššie uvedené prevádzky platí oznamovocia povinnosť.  

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu