Znižuje sa počet povinností zamestnávateľa a SZČO vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 461/2003
[02.12.2020]

Zákon o sociálnom poistení


Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorej cieľom je zníženie administratívneho zaťaženia zamestnávateľov/SZČO a redukcia ich povinností.
Novela prináša tieto zmeny:
  1. Zrušuje sa povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou pri odhlásení posledného zamestnanca. Sociálna poisťovňa automaticky zamestnávateľa z registra odhlási.
  2. Zrušuje sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať zmeny v údajoch jeho zamestnanca (priezviska, mena, stavu, trvalého pobytu, rodného čísla, ai) a povinnosť SZČO oznamovať zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu/pprechodného pobytu. Sociálna poisťovňa zmeny uvedených údajov bude získavať z Registra fyzických osôb.
  3. Zrušuje sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať zmenu údaju o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi. 
  4. Zrušuje sa povinnosť oznámiť zmenu údaju o tom, či je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.  
  5. Zrušuje sa povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom.
  6. Predlžuje sa lehota na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť evidenciu, ktorú vedie o svojich zamestnancoch na účely sociálneho poistenia, ktorá bude po novom do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah. (účinnosť už vyhlásením)
  7. Zrušuje sa povinnosť kontrolovaného subjektu predložiť Sociálnej poisťovni písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov počas kontroly. Splnenie uložených opatrení vie Sociálna poisťovňa skontrolovať ďalšou kontrolou.(účinnosť už vyhlásením)
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu