Pokuty uložené podľa zákona o potravinách budú splatné až právoplatným ukončením konania

Schválené od 20.07.2020 - Číslo zákona: 152/1995
[28.07.2020]

Zákon o potravinách


Parlamet schválil novelu zákona o potravinách, ktorá upravuje splatnosť pokuty uloženej podnikateľom podľa tohto zákona.
Novela priznáva podanému odvolaniu odkladný účinok, čo v praxi znamená, že až do rozhodnutia o odvolaní nie je podnikateľ povinný pokutu uhradiť. Doteraz platilo, že sa rozhodnutie o uložení pokuty stalo vykonateľným po jeho doručení adresátovi a uplynutím paričnej lehoty sa pokuta stala splatnou bez ohľadu na to, či bol alebo nebol podaný opravný prostriedok. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu