Nová vyhláška určuje odmenu likvidátora stanoveného súdom

Dnes - Schválené od 30.09.2020
[01.09.2020]

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii


Ministerstvo spravodlivosti SR schválilo novú vyhlášku, ktorá upravuje výšku odmeny likvidátora v prípadoch, keď likvidátora stanoví súd. Spoločnosť, resp. spoločníci majú stále možnosť dohodnúť odmenu s likvidátorom odlišne.
Podľa obchodného zákonníka platí, že v oboch prípadoch ustanovenia likvidátora (súdom, spoločníkmi) je stanovená povinnosť zložiť predddavok na likvidáciu vo výške 1500 EUR. Cieľom je vyhýbať sa začatiu procesov likvidácie v
prípadoch, ak nie sú pokryté aspoň základné náklady.
Samotná vyhláška upravuje odmenu za jednotlivé úkony následovne.
Likvidátorovi patrí paušálna odmena
  • 250 EUR za zverejnenie oznámenia o vstupe do likvidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok,
  • 250 EUR za vyhotovenie a uloženie základného zoznamu prihlásených pohľadávok do zbierky listín obchodného registra, 
  • 250 EUR za vyhotovenie a uloženie základného zoznamu majetku do zbierky listín obchodného registra,
  • 250 EUR za zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky,
  • 250 EUR za zverejnenie oznámenia o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,
  • 30 EUR ako náhrada výdavkov za každý mesiac
  • percentuálna odmena za speňaženie majetku
  • a ďalšie bližšie uvedené vo vyhláške. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu