Štát poskytne dotáciu na nájomné vo výške zľavy, ktorú prenájímateľ poskytol nájomcovi

Schválené od 16.06.2020 - Číslo zákona: 71/2013
[18.06.2020]

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky


Parlament  schválil novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorá upravuje poskytovanie dotácií na úhradu nájomného za dobu, počas ktorej bolo stažené užívanie priestorov z dôvodu verejných opatrení.
Musí ísť o priestory, na užívanie ktorých je uzatvorená nájomná alebo obdobná zmluva najneskôr od 1.2.2020 a v týchto priestoroch dochádza k predaju tovaru alebo poskytovaniu služieb konečnému spotrebiteľovi.
Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.
Žiadosť sa podáva na elektronickom formulári (bude dostupný na stránkach ministerstva) a podáva ju prenajímateľ v mene nájomcu. Prenajímateľom môže byť FO - podnikateľ/nepodnikateľ aj PO -podnikateľ/nepodnikateľ.
Ak prenajímateľ neposkytol nájomcovi žiadnu zľavu z nájomného, nárok na dotáciu nevzniká, ale budú platiť špeciálne pravidlá pre úhradu nájomného za obdobie sťaženého užívania priestoru. Nájomca je oprávnený dlžné nájomné hradiť v 48 pravidelných mesačných splátkach. Tento postup úhrady v splátkach platí aj pre dlžné nájomné, ktoré zostalo po odčítaní zľavy od prenajímateľa a dotácie. Počas 48 mesačnej doby splácania nájomného nie je prenajímateľ oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné. Prenajímateľovi sa ponecháva právo jednostranne zvýšiť nájomné len v prípade, ak bolo toto právo dohodnuté v pôvodnej nájomnej zmluve medzi prenajímateľom a nájomcom spred 1. februára 2020

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu