Komplexná úprava sociálneho podnikania

Pripravované od 01.04.2018
[18.09.2017]

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní


Sociálnym podnikom môže byť nadácia, nezisková organizácia, neinvestičný fond, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ak:
  1. hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, 
  2. k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, 
  3. viac ako 50% zisku použije na dosiahnutie hlavného cieľa, 
  4. do spravovania hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby (napr. zamestnanca, spotrebiteľa, obyvateľa obce, atď.). 
Rozlišovať sa budú 4 druhy sociálnych podnikov vzhľadom na zameranie ich činnosti:
  • integračný (podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb) 
  • energetický (tvorba a ochrana životného prostredia, znižovanie emisií skleníkových plynov, zvyšovanie miery ekonomickej a energetickej sebestačnosti, atď.) 
  • sociálny podnik bývania (zabezpečovanie bývania prostredníctvom nájmu bytov osobám s mesačným príjmom do výšky mediánu mesačnej mzdy v rozsahu aspoň 70 % bytov) alebo  
  • iný 
Medzi znevýhodnené osoby, na ktoré sú naviazané aktivity sociálnej ekonomiky patria rôzne osoby s problémom zamestnať sa v kombinácii s faktormi ako je vek nad 50 rokov, vek pod 26 rokov (absolventi), dlhodobo nezamestnané osoby, s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese či člen národnostnej alebo etnickej menšiny, atď. Medzi zraniteľné osoby prijímateľ sociálnej služby, osoba odkázaná na pomoc inej osoby, osoba po materskej, osoba poberajúca starobný dôchodok či žiadateľ o azyl, atď.
Zároveň sa vytvára systém podpory pre takéto sociálne podniky v súlade s pravidlami štátnej pomoci. Ustanovujú sa tri nové druhy pomoci v podobe investičnej, kompenzačnej pomoci a pomoci na podporu dopytu. Tieto možno poskytnúť v závislosti od toho, koľko % sa zisku využije na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu a v nadväznosti na skutočnosť, či je sociálny podnik registrovaný.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu