Prenajímatelia nemôžu jednostranne ukončiť nájom, ak nájomca z dôvodu pandémie nezaplatí nájomné

Schválené od 24.04.2020 - Číslo zákona: 62/2020
[04.05.2020]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii


Parlament schválil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorá poskytuje dočasnú ochranu nájomcom pred ukončením nájomných vzťahov z dôvodu neplatenia nájomného a súvisiacich úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom.
Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020. Toto omeškanie nájomcu musí byť spôsobené okolnosťami súvisiacimi s pandémiou (napr. nútené uzatvorenie prevádzky, pokles príjmov ai.). Prenajímateľ nestráca nárok na nájomné a úhradu služieb a tieto platby musí nájomca uhradiť do konca roka 2020.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu