Podnikatelia môžu byť oslobodení od poskytovania štatistikých údajov

Schválené od 04.05.2020 - Číslo zákona: 540/2001
[05.05.2020]

Zákon o štátnej štatistike


Parlament prerokováva v skrátenom konaní novelu zákona o štátnej štatistike, ktorej cieľom je upraviť povinnosti podnikateľov a ďalších subjektov pri poskytovní štatistických údajov.
Podnikatelia sú povinní úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania, a to vyplnením a odoslaním elektronického formulára.
Vzhľadom k súčasnej situácii, kedy podnikatelia nefugujú bežným spôsobom z hľadiska organizácie práce, personálneho zabezpečenia či iných dôvodov, novela zákona umožňuje úradom vyžadujúcim štatistické údaje prijať opatrenia, ktorými sú napr.:
  • prerušenie alebo odloženie štatistického zisťovania a určenie náhradnej lehoty
  • zmena formy a spôsobu štatistického zisťovania vrátane skrátenia alebo predĺženia lehoty
  • zabezpečenie náhradných foriem získania údajov
  • zmena rozsahu spravodajskej povinnosti.
Prijaté opatrenia úrady zverejnia na svojich webových sídlach.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu