Niektorým zamestnávateľom a SZČO bude odpustená platba sociálneho poistenia za apríl 2020

Schválené od 24.04.2020 - Číslo zákona: 461/2003
[03.05.2020]

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení


Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení a o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá upravuje odpustenie povinnosti zaplatiť poistné (poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie) zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) za apríl 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré môže ustanoviť vláda Slovenskej republiky nariadením. Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odviesť v pôvodných termínoch splatnosti. 
Táto výnimka sa týka zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorí v mesiaci apríl 2020 uzatvorili prevádzky na základe rozhodnutia verejného orgánu najmenej na 15 dní.
Uzatvorenie prevádzky preukáže zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO čestným vyhlásením, ktoré predloží Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie je povinná zaplatiť poistné, t.j. za apríl 2020 ho predloží najneskôr do 11. mája 2020,

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu