Podnikatelia budú môcť požiadať o dočasnú ochranu pred konkurzmi, exekúciami či veriteľmi

Schválené od 11.05.2020 - Číslo zákona: 62/2020
[03.05.2020]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii


Parlament schválil novelu zákona, ktorá poskytuje oochranu podnikateľom pred nežiaducimi dopadmi krízy na ich podnikanie. Podnikatelia so sídlom alebo s miestom podnikania v SR budú môcť požiadať o dočasnú ochranu proti konkurzu, niektorým exekúciám či ukončeniu zmlúv zo strany obchodných partnerov (tzv. moratórium).

Dočasná ochrana by mala spočívať v:
  • ochrane pred veriteľskými návrhmi na vyhlásenie konkurzu,
  • prerušení prebiehajúcich konkurzných konaní zahájených na návrh veriteľa,
  • suspendovaní povinnosti podať dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu,
  • prerušení niektorých exekúcií súvisiacich s podnikom,
  • poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva,
  • upravení pravidiel o započítavaní pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou,
  • upravení pravidiel možnosti vypovedania zmluvy uzatvorenej s podnikateľom pod dočasnou ochranou a pravidiel možnosti odstúpenia pre omeškanie s plnením,
  • prerušení plynutia lehôt na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou, vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov,
  • podpore financovania počas dočasnej ochrany.
S týmito ochrannými opatreniami sa počíta zatiaľ len do 1. októbra 2020, pričom o poskytnutie ochrany musí podnikateľ požiadať Okresný súd Trnava (príslušný pre obvod Krajského súdu v Trnave a v Bratislave), Okresný súd Žilina (príslušný rpre obvod Krajského súdu v Trenčíne a v Žilina), Okresný súd Banská Bystrica (príslušný re obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a v Nitre) alebo Okresný súd Prešov (príslušný pre obvod Krajského súdu v Prešove a v Košiciach).  Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle. Právnické osoby môžu žiadať len elektronicky. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu