Aj malí podnikatelia môžu požiadať o odklad splátok úveru

Schválené od 08.04.2020 - Číslo zákona: 67/2020
[03.05.2020]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Parlament schválil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorá upravuje možnosť odkladu splátok úveru.
O odklad splátok môžu požiadať malí zamestnávatelia a podnikatelia – fyzické osoby.
Odkladom splácania úveru sa rozumie: 
  1. odloženie splátok istiny úveru, 
  2. odloženie splátok istiny a úrokov z úveru alebo 
  3. odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo.
Odklad splácania sa týka úverových zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie. Odklad splácania úveru sa vykoná na základe riadne vyplnenej žiadosti dlžníka, ktorý nie je v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti. Dlžník taktiež nesmie byť k 29. februáru 2020 v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere.
Pre úvery poskytnuté bankami a pobočkami zahraničných bánk platí, že o odklad je možné požiadať iba jedenkrát a maximálne na dobu 9 mesiacov. Pri iných veriteľoch ako bankách alebo pobočkách zahraničných bánk môže dlžník požiadať o odklad splácania najdlhšie na tri mesiace a taktiež o predĺženie odkladu splácania o ďalšie tri mesiace. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu