K žiadostiam o podporu na udržania pracovných miest budú žiadatelia dokladať čestné prehlásenie

Schválené od 03.04.2020 - Číslo zákona: 5/2004
[05.04.2020]

Zákon o službách zamestnanosti


Parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá upravuje podmienky poskytnutia príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce (tj. projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov)
Podľa zákona je poskytnutie príspevku podmienené preukázaním splnenia určitých povinností žiadateľa (napr. splnenie daňových povinností, povinností odvodu poistného na sociálne poistenie, odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania ai.). Splnenie týchto podmienok vo väčšine prípadov zisťujú samotné úrady, ale je to pomerne zdĺhavé (2-3 týždne) a v záujme urýchlenia realizácie projektov bude žiadateľ dokladať čestné prehlásenie o splnení týchto povinností. Ak úrad dodatočne zistí, že žiadateľ ku dňu podania žiadosti nespĺňal podmienky, bude žiadateľ povinný poskytnutý príspevok vrátiť. 

Zároveň sa ustanovuje pre týchto žiadateľov výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora.


Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu