Procesné zmeny vo verejnom obstarávaní

Pripravované od 01.01.2018 - Číslo zákona: 343/2015
[14.08.2017]

Zákon o verejnom obstarávaní


S cieľom zefektívniť proces verejného obstarávania sa vypúšťa dvojobálkové predkladanie ponúk, ktoré sa v praxi neosvedčilo a je s ním spojená zvýšená administratívna záťaž na strane obstarávateľov.

Ďalej sa vypúšťa možnosť zadávať zákazky na uskutočnenie stavebných prác prostredníctvom elektronického trhoviska. Zavádza sa dobrovoľné využitie elektronického trhoviska pri zadávaní podlimitných zákaziek na bežne dostupné tovary alebo služby. Pri nadlimitných ako aj podlimitných postupoch zadávania zákaziek sa vypúšťa povinnosť odôvodňovať primeranosť podmienok účasti.

Pri tzv. dotovaných subjektoch sa zvyšuje finančný limit na podlimitné zákazky.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu