Opatrenia zmierňujúce dopady koronavírusu na podnikateľské prostredie

Pripravované od 18.03.2020
[04.04.2020]

-


Ministri v spolupráci so zástupcami podnikateľských združení a so zástupcami firiem pripravili zoznam opatrení, ktoré by mohli zmierniť dopady koronavírusu na podnikateľské prostredie na Slovensku. Ide o týchto 13 opatrení:

 1. Rokovanie s bankami o možnostiach odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez negatívneho záznamu pre dlžníka v registri. Zaviesť možnosť zmrazenia splácania úrokov a istiny úverov tak pre fyzické osoby (zamestnancov) aj právnické osoby.
 2. Prostredníctvom SZRB zjednodušiť a zatraktívniť poskytovanie krátkodobých zvýhodnených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch.
 3. Po vzore Nemecka alokovať financie na podporu investovania v súkromnom sektore, napr. prostredníctvom SIH a EIB. Zavedenie systematickej podpory investícií podnikov do fixných aktív – „daňový superodpis“ a zrýchlené odpisovanie.
 4. Úprava možnosti odpisu daňovej straty.
 5. Odklad podania daňového priznania pre všetkých daňovníkov z 31.3. na 30.6.2020, a to aj v prípade ak bolo daňové priznanie podané v riadnom termíne. Odklad lehoty na zaplatenie DPH. Odpustiť pokuty za oneskorené platby.
 6. Úplné zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov SZČO dočasne na obdobie troch mesiacov ( marec – apríl - máj), pričom tieto platby navrhujeme následne rozpočítať na nasledujúcich 18 mesiacov.
 7. Oslobodenie výplat vyplatených zamestnancom od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu.
 8. Radikálne zjednodušiť podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta aj pre malé podniky a živnostníkov.
 9. Na vymedzené obdobie financovať zo štátneho rozpočtu náklady na podporované technológie výroby elektriny.
 10. Podporiť diskusiu na úrovni EU o umožnení čerpania prostriedkov EŠIF zo súčasného obdobia na krytie dopadov krízy a sanáciu ekonomiky, iniciovať čo najskoršie opatrenia a pravidlá.
 11. Zmena v podmienkach OČR.
 12. Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu 30 - 40 dní.
 13. Neukladať spoločnostiam pokuty ak nemôžu včas splniť napr. verejnú zákazku a obmedziť výkon kontrolnej činnosti podnikov a podnikateľov.

Ide o opatrenia, pre ktoré sa musí meniť legislatíva a bude o nich rozhodovať nová vláda a parlament.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu