Zjednodušenie čerpania regionálnej investičnej pomoci

Schválené od 01.04.2018
[09.02.2018]

Zákon o regionálnej investičnej pomoci


Zákon prináša zníženie administratívnej náročnosti pre žiadateľov a prijímateľov regionálnej investičnej pomoci v súvislosti so zjednodušením formulárov, náležitosťami akceptácie ponuky, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru či o využívaní investícií ako aj záverečnej hodnotiacej správy

Okrem toho sa umožní zahrnúť hnuteľný majetok a finančný leasing strojov do oprávnených nákladov. Odstránením podmienky realizovania investičného zámeru v priemyselnej výrobe na jednom mieste sa zabezpečí možnosť príjemcov investičnej pomoci využívať moderné podnikateľské prevádzkové modely. Umožní sa kombinovať investičné zámery v oblasti priemyselnej výroby a technologických centier. Podniky kategórie MSP budú oproti veľkým podnikom zvýhodnené nižšími hodnotami všeobecných podmienok na poskytnutie investičnej pomoci, vyššími maximálnymi intenzitami a zároveň kratšími lehotami podmienok udržania investície a pracovných miest. 

V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahradí podmienku zamestnania VŠ vzdelaných ľudí podmienka presne stanoveného koeficientu priemernej hrubej mzdy zamestnancov prevádzkarne vo vzťahu k priemernej mzde zamestnanca hospodárstva SR v okrese miesta realizácie investície. Vypúšťa sa požiadavka tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu