Povinnosť odovzdať výtlačok aj z firemných katalógov, letákov či kalendárov

Pripravované od 01.01.2018 - Číslo zákona: 212/1997
[27.09.2017]

Zákon o povinnom deponáte publikácie


Novela zákona v plnej miere nahradí súčasný zákon o povinných výtlačkoch periodických, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel a zároveň aktualizuje mechanizmus odovzdávania povinných výtlačkov publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel, a to aj s ohľadom na stále narastajúci počet publikácií v elektronickej verzii.

Zavedie sa zrozumiteľnejšia definícia publikácie (obsah je určený na verejné rozširovanie alebo uvádzanie na verejnosti a je dobrovoľne označená medzinárodným štandardným číslom knihy/seriálu alebo hudobniny - ISBN, ISSN, ISMN). Sprehľadní sa povinnosť odovzdať rozmnoženinu publikácie (aj) v elektronickej forme. Odstráni sa povinnosť vydavateľov publikácií bez označenia odovzdávať „rozmnoženinu“ v prípadoch, kedy je to neúčelné.

Zníži sa počet štátnych knižníc, ktorým sú vydavatelia publikácií povinní odovzdávať rozmnoženinu publikácie a predĺži sa lehota na odovzdanie rozmnoženiny neperiodickej publikácie z „10 dní“ na „do 3 mesiacov“. Vypúšťa sa povinnosť platenia poplatkov za zápis a zmeny do zoznamu periodickej tlače.

Zvýšia sa horné hranice pokút pri neplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a pribudne povinnosť distribútora slovenského audiovizuálneho diela odovzdať rozmnoženinu slovenského audiovizuálneho diela Slovenskému filmovému ústavu do 10 dní od začatia verejného rozširovania rozmnoženiny slovenského audiovizuálneho diela/ odplatného sprístupňovania slovenského audiovizuálneho diela verejnosti.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu