Podrobnosti k evidencii a ohlasovaniu spotreby ľahkých plastových tašiek

Schválené od 01.01.2018 - Číslo zákona: 366/2015
[09.02.2018]

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti


V súčasnosti je výrobca vyhradeného výrobku (obalov) povinný viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje. Novela rozširuje evidenčnú povinnosť výrobcu obalov o novú položku, a to o spotrebu ľahkých plastových tašiek. 

Ten, kto pri predaji výrobkov spotrebiteľovi poskytuje k nákupu ľahké plastové tašky bude mať povinnosť viesť evidenciu o ľahkých plastových taškách priebežne za obdobie kalendárneho roka, v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia. Evidencia sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu