Pribudnú nové dokumenty, ktoré nebude potrebné úradom dokladať

Pripravované od 01.11.2020 - Číslo zákona: 177/2018
[29.10.2019]

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona proti byrokracii a súvisiacich zákonov, na základe ktorých dochádza k zrušeniu povinnosti predkladať orgánom verejnej moci nasledovné výpisy a potvrdenia:
  • kópia rodného listu,
  • kópia sobášneho listu,
  • kópia úmrtného listu,
  • potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania,
  • potvrdenie o pobyte,
  • potvrdenie o pridelení IČO,
  • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
  • potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz a potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v likvidácii.
Vyššie uvedené dokumenty, resp, informácie v nich obsiahnuté si orgány verejnej správy budú zaisťovať sami. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu