Podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva a ich podnikateľského potenciálu

Schválené od 25.09.2019
[25.09.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre.


Podpora podnikateľských projektov v oblasti obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva, pamiatok a podpora ich podnikateľského potenciálu. Výška spolufinancovania pre podnikateľov je min. 20 % nákladov.
Podporené budú projekty:
  • implementované v menej rozvinutých a znevýhodnených geografických regiónoch a komunitách,
  • zhodnocujúce kultúrne dedičstvo, najmä kultúrne pamiatky v zlom stave,
  • vytvárajúce siete s poskytovateľmi služieb (ubytovanie, voľnočasové aktivity, reštaurácie,..),
  • s jasnou podnikateľskou stratégiou zameranou na generovanie príjmov z kultúrnych aktivít,
  • zamerané na aktívnu účasť miestnej komunity a iné.

Oprávnení žiadatelia o podporu:

Veľké, malé a stredné podniky, akademický sektor, samospráva, štátna správa, mimovládne organizácie. Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Dokedy možno žiadať o podporu?

Žiadosti môžete predkladať do 29. 11.2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu