Zamestnávatelia môžu prispievať na športovú činnosť detí zamestnancov

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 595/2003
[23.09.2019]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákonníku práce, na základe ktorej dochádza k zavedeniu dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernú úhradu výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa.
Tento príspevok je možné poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov na športovú činnosť jeho dieťaťa, ktoré má menej ako 18 rokov a je členom športovej organizácie po dobu najmenej 6 mesiacov pred podaním žiadosti. Výška tohto príspevku zamestnávateľa je limitovaná na sumu 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca a zároveň maximálnou výškou sumy príspevku 275,- eur za kalendárny rok.
Príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca je oslobodený od dane z príjmu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu