Zamestnávateľ bude môcť doručovať dokumenty súvisiace s daňou z príjmu zamestnancovi elektronicky

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 595/2003
[18.09.2019]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá znižuje administratívne zaťaženie zamestnávateľov (a aj zamestnancov) v súvislosti s daňou z príjmu zavedením možnosti elektronickej komunikácie. 


  1. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu: Za účelom znižovania administratívnej náročnosti a z dôvodu nadbytočnosti sa vypúšťa povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základ dane na daňovníka a daňový bonus každoročne do konca januára, ale postačuje toto vyhlásenie podať pri nástupe do zamestnania a vždy vtedy, ak dochádza k zmenám. Vyhlásenie podá zamestnanec v listinnej forme, ale môže sa so zamestnávateľom dohodnúť na elektronickej komunikácii. Možnosť elektronickej komunikácie je možné dohodnúť aj v prípade nahlasovania zmien.  
  2. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania:  Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa umožňuje zamestnancovi podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronickou formou, a to po vzájomnej dohode so zamestnávateľom.  
  3. Dokumenty doručované elektronicky: Zamestnávatelia môžu vystaviť a doručiť doklady, ktorými sú potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ročné zúčtovanie preddavkov na daň a potvrdenie o zaplatení dane elektronickou formou po vzájomnej dohode so zamestnancom. Zamestnávateľ môže tieto doklady doručiť zamestnancovi elektronickou formou pri zabezpečení ochrany osobných údajov (napr. šifrovaním), pokiaľ s tým zamestnanec súhlasí.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu