Mení sa výpočet čiastky oslobodenej od dane z príjmu poskytovanej zamestnávateľmi na dopravu

Schválené od 01.01.2021 - Číslo zákona: 595/2003
[02.12.2020]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov upravujúcu sumy príspevkov poskytovaných zamestnávateľmi, ktoré sú oslobodené od dane z príjmu.
Mení sa prepočet nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi od zamestnávateľa z titulu zabezpečenia dopravy na miesto výkonu práce a späť. Od dane môže byť oslobodené plnenie v úhrnnej sume najviac 60 EUR mesačne, pričom ak toto plnenie zamestnanca presiahne túto sumu, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie plnenie nad 60 EUR vypočítané z preukázateľne vynaložených prostriedkov zamestnávateľa, prepočítaných na jedno miesto v motorovom vozidle, ktoré sa zníži o prípadný príspevok zamestnanca. Podľa prechodného ustanovenia sa tento postup použije prvýkrát pri poskytnutí dopravy po 31. decembri 2020.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu