Nenávratná podpora projektov zameraných na sociálne inovácie pre podnikateľov mimo BA kraja

Schválené od 11.09.2019
[11.09.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP


Finančná podpora podnikateľských projektov podporujúcich sociálne inovácie s cieľom komercializácie a uplatnenia na trhu. Výška podpory je do 75% výdavkov.

Aké projekty sú podporené?

Projekty zamerané na uvedenie nových/inovovaných (alebo na inovatívne využitie existujúcich) výrobkov, procesov, služieb na trh, ktoré predstavujú sociálnu inováciu.
Sociálna inovácia je projekt, ktorého cieľom je inovatívne riešenie spoločenských problémov v oblastiach:
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania.

Kto môže žiadať o podporu?

Mikro, malý a stredný podnik, ktorý realizuje projekt mimo BA kraja.

Termín uzavretia 1. kola výzvy: 29.11.2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu