Zamestnanci budú pri žalobách proti zamestnancom oslobodení od súdnych poplatkov

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 71/1992
[30.08.2019]

Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov


Poslanci predložili do Národnej rady návrh novely zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý rozširuje oslobodenie od súdnych poplatkov aj na ďalšie skupiny zamestnaneckých súdnych sporov.
Doteraz boli oslobodené od súdnych poplatkov tieto špecifické spory:
- konanie o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania,
- konanie o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
- štátnozamestnanecké pomery a uplatnenie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
- konanie o preskúmanie rozhodnutí služobných orgánov týkajúcich sa skončenia služobného pomeru.
Novela rozširuje túto skupinu aj o všetky konania, ktoré sa všeobecne týkajú individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých pomerov a služobných pomerov. Oslobodení od súdnych poplatkov sú zamestnanci, resp. uchádzači o zamestnanie. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu