Nový vzor súhrnného výkazu k DPH

Schválené od 01.01.2020
[13.12.2019]

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty


Ministerstvo financií SR schválilo opatrenie zavádzajúce nový vzor súhrnného výkazu k DPH. Dostupné na adrese https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/405/vyhlasene_znenie.html

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu