Zamestnávatelia už nemusia niektoré prevádzkové poriadky predkladať hygiene na posúdenie

Pripravované od 01.01.2020
[29.08.2019]

Nariadenie vlády: - o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu - o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci


Do medzirezortného pripomienkového konania boli predložené novely týchto 3 nariadení vlády, ktoré upravujú prácu na pracoviskách s rizikovými faktormi:
- Nariadenie vlády o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu,
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci,
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
Cieľom novely je zníženie administratívnej záťaže podnikateľov zrušením povinnosti predkladať prevádzkový poriadok hygiene k posúdeniu.
Povinnosťou zamestnávateľa je vypracovať prevádzkový poriadok pre príslušné pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému poľu/s expozíciou biologickým faktorom/s expozíciou chemickým faktorom (táto povinnosť zostáva zachovaná), avšak tento písomný dokument zamestnávateľ nebude povinný predkladať na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Prevádzkový poriadok predloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku, tj. keď príde kontrola. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu