Minimálna mzda bude vo výške 60 % z priemernej mesačnej mzdy

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 663/2007
[18.10.2019]

Zákon o minimálnej mzde


Parlament schválil novelu zákona o minimálnej mzde, cieľom ktorej je stanoviť postup pre určenie minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok.

Minimálna mesačná mzda bude určená nasledovným postupom: Základom je priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy a mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy.

Zákon ponecháva zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov autonómiu, pokiaľ ide o rokovanie a dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok. Pokiaľ k dohode zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov dôjde do 15. júla alebo na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR do 31. augusta, mesačná minimálna mzda na nasledujúci kalendárny rok je určená ich dohodou.
Výšku minimálnej mzdy zverejní Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zbierke zákonov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu