Minimálna mzda bude vo výške 60 % z priemernej mesačnej mzdy

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 663/2007
[28.08.2019]

Zákon o minimálnej mzde


Poslanci predložili návrh novely zákona o minimálnej mzde, cieľom ktorého je stanoviť postup pre určenie minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok.
Minimálna mesačná mzda bude určená nasledovným postupom: Základom je priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy a mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy.
Zákon ponecháva zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov autonómiu, pokiaľ ide o rokovanie a dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok. Pokiaľ k dohode zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov dôjde do 15. júla alebo na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR do 31. augusta, mesačná minimálna mzda na nasledujúci kalendárny rok je určená ich dohodou.
Výšku minimálnej mzdy zverejní Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zbierke zákonov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu