Štát poskytne finančnú pomoc včelárom

Schválené od 01.11.2019
[29.10.2019]

Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nariadenie vlády upravujúcu poskytovanie finančnej pomoci v sektore včelárstva.
Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu a jednotný postup pri poskytovaní tejto pomoci v zmysle schváleného včelárskeho programu s názvom Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2019/2020 až 2021/2022 pri vykonávaní týchto opatrení:
  1. technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam,
  2. boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze,
  3. racionalizácia sezónneho presunu včelstiev,
  4. podpora laboratórií na analýzu včelárskych produktov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať včelárske produkty na trh a zvyšovať ich hodnotu,
  5. podpora obnovenia stavu včelstiev,
  6. spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov.
Žiadosť o schválenie podpory budú môcť žiadatelia podať Pôdohospodárskej platobnej agentúre od 1. do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, ak agentúra na svojom webovom sídle nezverejní skorší dátum, od ktorého je túto žiadosť možné podať.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu