Vyhláška upravuje výšku podpory pre podnikateľov na obstaranie ubytovacích domov a nájomných bytov

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 284/2013
[04.11.2019]

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti


Ministerstvo schválilo novelu vyhlášky upravujúcu poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
V nadväznosti na schválenú novelu zákona, ktorou bol zavedený nový účel podpory, tj. obstaranie ubytovacieho domu určenú predovšetkým na bývanie pre zamestnancov podnikateľských subjektov, upravuje vyhláška bližšie podmienky poskytovania podpory. Na tento účel podpory je možné žiadateľovi poskytnúť úver vo výške 95 % z obstarávacej ceny, najviac však 1 000 eur na 1 m2 podlahovej plochy ubytovacej bunky, s lehotou splatnosti do 30 rokov a s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %. Žiadateľ o podporu na obstaranie ubytovacieho domu musí v žiadosti uviesť údaje o počte ubytovacích buniek, veľkosti podlahovej plochy ubytovacích buniek, z ktorých sa určí výška úveru.
S cieľom zvýšiť záujem právnických osôb o obstarávanie nájomných bytov dochádza taktiež k zmene v poskytovaní podpory na tento účel. Mení sa výška poskytovania podpory z maximálneho limitu úveru (72 000 eur na 1 nájomný byt) na maximálny limit úveru na 1 m2 podlahovej plochy bytu, a to vo výške 1 200 eur/m2 podlahovej plochy bytu. Percentuálny podielu úveru obstarávacej ceny obstarania nájomného bytu zostáva nezmenený vo výške 95 %. Výška obstarávacej ceny nájomného bytu nie je limitovaná.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu