Nové opatrenie proti praniu špinavých peňazí

Schválené od 31.10.2020 - Číslo zákona: 297/2008
[02.10.2020]

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu


Parlament schválil novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorý zavádza nasledujúce zmeny:

  1. Upravuje sa okruh povinných osôb (tj. osôb, ktoré musia identifikovať osoby zúčastnené na transakciách a preverovať podozrivé transakcie): 
    • rozširuje sa o subjekty poskytujúce služby spojené s virtuálnymi aktívami (poskytovateľov, ktorí sa profesionálne zaoberajú zmenárenskými službami medzi virtuálnou menou a nekrytými menami (fiat menami), resp. poskytovateľov služieb peňaženky).; 
    • rozširuje sa o ostatné osoby, ktoré sa zaväzujú poskytovať priamo alebo prostredníctvom iných osôb materiálnu pomoc, pomoc alebo poradenstvo v daňových záležitostiach ako hlavnú podnikateľskú alebo odbornú činnosť;
    • upravuje sa okruh osôb sprostredkujúcich prenájom nehnuteľností alebo obchody s umeleckými dielami tak, že dochádza k pridaniu limitu - tieto osoby sú povinnými osobami len ak hodnota prevyšuje 10 000 EUR. 
  2. Rozširuje sa okruh politicky exponovaných osôb. Nová definícia výslovne stanovuje, že ide o osobu vo funkcii s celoštátnym alebo regionálnym významom. Za politicky exponované osoby budú považovaní napr. aj generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, starosta, primátor mesta alebo predseda samosprávneho kraja. Pre zjednodušenie procesu identifikácie politicky exponovaných osôb sa zavádza povinnosť vytvoriť a viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií v podmienkach Slovenskej republiky, ktorý bude verejne dostupný na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky.
  3. Zužuje sa rozsah povinne zisťovaných údajov pri konečnom užívateľovi výhod na zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu a štátnej príslušnosti.
  4. Znižuje sa limit pre predplatené platobné prostriedky z 250 EUR na 150 EUR. Ide o prostriedky, u ktorých povinné osoby nemusia vykonávať povinné úkony starostlivosti podľa zákona. Cieľom novely je obmedziť anonymitu pri používaní týchto prostriedkov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu