Nové požiadavky na kvalifikáciu dražobníkov a nové povinnosti týchto osôb

Pripravované od 01.12.2019 - Číslo zákona: 527/2002
[05.08.2019]

Zákon o dobrovoľných dražbách


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o dobrovoľných dražbách upravujúci predpoklady pre vykonávanie činnosti dražobníka a ich povinnosti.
Novela zákona stanovuje, že dražobníkmi môžu byť len správcovia konkurznej podstaty. Doposiaľ bolo možné činnosť dražobníka vykonávať na základe voľnej živnosti. Táto zmena má za cieľ garantovať vyššiu odbornosť dražobníkov, nakoľko správcovia konkurznej podstaty musia spĺňať prísne podmienky (vysokoškolské vzdelanie právnického alebo ekonomického zamerania, svoju odbornosť musia preukázať vykonaním správcovskej skúšky, svoju činnosť vykonávajú na základe ich zápisu do registra správcov, pri zápise do zoznamu správcov musia preukázať bezúhonnosť a dôveryhodnosť, po zápise do zoznamu majú povinnosť sa vzdelávať, majú povinnosť byť poistení, majú povinnosť mať riadne zriadenú kanceláriu a dohľad nad ich činnosťou vykonáva ministerstvo).
Novela zakotvuje povinnosť:
  • riadneho vedenia spisu a archiváciu po dobu desiatich rokov odo dňa dražby;
  • dražobníka zabezpečiť vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu z priebehu dražby a tento uchovávať ako súčasť spisovej evidencie.
Pre dražobníkov, ktorí vykonávajú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, je stanovené prechodné obdobie do 30. 11. 2020 ( do tohto termínu môžu organizovať dražby). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu