Obstarávatelia budú môcť zo zákona odstúpiť od už uzatvorenej zmluvy

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 343/2015
[15.07.2019]

Zákon o verejnom obstarávaní


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá upravuje možnosť ukončenia zmluvy uzatvorenej v rámci verejného obstarávania zo strany obstarávateľa.
Novela zákona umožňuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uplatniť zákonný dôvod odstúpenia od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy v prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu na ochranu hospodárskej súťaže preukáže vymedzenému okruhu osôb, ktoré sú zmluvnou stranou danej zmluvy porušenie zákazu dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž. Môže ísť o zakázanú dohodu v akomkoľvek verejnom obstarávaní, teda nielen vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je daná zmluva. Doposiaľ takýto hospodársky subjekt mohol dokončiť realizáciu svojich zákaziek, pokiaľ verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemal zmluvne upravený dôvod na odstúpenie od zmluvy pri preukázaní dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž.
Zákonný dôvod pre odstúpenie sa vzťahuje na všetky zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní, teda aj nadlimitné a podlimitné zákazky, zákazky zadávané v elektronickom trhovisku a zákazky s nízkou hodnotou.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu