Zákon o verejnom obstarávaní bude po novom definovať aj enviromentálny aspekt

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 343/2015
[15.07.2019]

Zákon o verejnom obstarávaní


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má za cieľ podporiť zelené verejné obstarávanie.
V rámci základných pojmov dochádza k definovaniu enviromentálneho aspektu verejného obstarávania, ktorý sa následne premieta do ďalších inštitútov verejného obstarávania (napr. ako kritérium pre vyhodnotenie ponúk).
Podľa novely sa environmentálnym hľadiskom rozumie aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý znižuje alebo predchádza negatívnym vplyvom obstarávaných tovarov, služieb alebo stavebných prác na životné prostredie počas akejkoľvek fázy ich životného cyklu, prispieva k ochrane životného prostredia, alebo podporuje adaptáciu na zmenu klímy alebo podporuje trvalo udržateľný rozvoj, najmä prostredníctvom:
  1. znižovania znečistenia ovzdušia, vôd a pôdy,
  2. znižovania emisií skleníkových plynov
  3. adaptácie na zmenu klímy
  4. ochrany lesov,
  5. znižovania alebo predchádzania vzniku odpadov,
  6. zhodnocovania alebo recyklácie využívaných materiálov, 
  7. využívania obnoviteľných zdrojov alebo  
  8. efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu