Za nedôvodné zdržiavanie verejných obstarávaní hrozia podnikateľom vyššie sankcie

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 343/2015
[15.07.2019]

Zákon o verejnom obstarávaní


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má za cieľ zefektívniť proces verejného obstarávania a zabrániť jeho neodôvodnenému zdržiavaniu postihovaním špekulatívnych foriem konania.
Novelou dochádza k revízii pravidiel v rámci inštitútu kaucie povinne skladanej pri podávaní námietok. Za účelom zrýchlenia a zefektívnenia rozhodovania o procesných podmienkach konania musí byť kaucia pripísaná na účet úradu najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení námietok. Kauciu bude nutné zložiť za každú uplatňovanú námietku podľa § 17, tj. ak je namietaných viacero skutočností, kaucia musí byť zložená v počte uplatňovaných námietok (napr. 3 námietky = 3x kaucia) . V prípade, že úrad vyhodnotí námietky ako zjavne nedôvodné, kaucia prepadne v plnej výške. Taktiež sa zvyšuje podiel prepadnutej kaucie v prípade späťvzatia námietok zo súčasných 35% na 50%. Výška kaucie sa nemení.
Novela stanovuje, kedy sú námietky považované za zjavne nedôvodné, napr. ide o námietky, v ktorých je nepravdivo uvedená podstatná skutočnosť, ktorých zrejmým hlavným účelom je predĺženie procesu verejného obstarávania, ktorých zrejmým hlavným účelom je spôsobenie ujmy kontrolovanému.
Podanie zjavne nedôvodných mámietok je dôvodom pre zastavenie konanie o preskume. Procesným dôsledkom podania zjavne nedôvodných námietok však bude nielen zastavenie konania o námietkach či prepadnutie kaucie v plnom rozsahu, ale úrad zároveň uloží hospodárskemu subjektu pokutu do výšky 100.000 EUR a môže tak učiniť v lehote 3 rokov od ich podania.
Identicky ako v prípade námietok dochádza k úprave inštitútu zjavne nedôvodného odvolania, ktorá kopíruje úpravu zjavne nedôvodných námietok. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu