Nová úprava likvidácie spoločnosti v Obchodnom zákonníku

Schválené od 01.10.2020 - Číslo zákona: 513/1991
[01.09.2020]

Obchodný zákonník


Parlament schválil novelu obchodného zákonníka, ktorá nanovo komplexne upravuje zrušenie a zánik spoločností, vrátane likvidácie.
Novela prináša mnoho zmien, pričom medzi najdôležitejšie môžeme zaradiť nasledujúce:
  1. Naďalej platí, že spoločnosť je možné zrušiť s likvidáciou alebo bez likvidácie, avšak podľa novej úpravy dochádza k zrušeniu bez likvidácie aj v situácii, ak po jej zrušení súdom nebol zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora (bližšie viď bod 3). Súdy už nebudú povinne pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti skúmať, či má spoločnosť nejaký majetok.
  2. Likvidácia sa začne až zápisom likvidátora do obchodného registra, t. j. zápis (prvého) likvidátora do obchodného registra bude po novom konštitutívnym zápisom.
  3. Úplne nová je povinnosť skladať preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora. Ak sa má začať likvidácia, musí byť zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora, a to bez ohľadu na to, či likvidátora povolajú spoločníci alebo ho ustanoví súd. Výšku tohto preddavku určí vykonávací predpis a podľa návrhu činí 1500 EUR. Ak likvidátora ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti, pred zápisom likvidátora do obchodného registra je spoločnosť povinná zložiť preddavok do úschovy u notára.  
  4. Upravuje sa aj nakladanie s majetkom spoločnosti v medzidobí od zrušenia spoločnosti po ustanovenie likvidátora tak, aby bolo eliminované riziko zmarenia možnosti uspokojenia oprávnených nárokov veriteľov. Nakladanie s majetkom, ktorého hodnota presahuje 10% hodnoty základného imania, bude podliehať oceneniu znaleckým posudkom a schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti. Právny úkon, ktorým dochádza k nakladaniu s majetkom, nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložený spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín. 
  5. Stanovuje sa minimálna lehota pre skončenie likvidácie, ktorá je 6 mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie. V prípade existencie nedoplatkov alebo daňovej kontroly sa minimálna lehota predlžuje.
  6. Likvidátor bude bezodkladne zverejňovať oznámenie o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Spoločníci budú mať právo do týchto dokumentov nahliadnuť, avšak zrušuje sa povinnosť spoločníkov tieto dokumenty schváliť a zavádza sa tzv. fikcia schválenia (ak do 60 dní po zverejnení spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti nerozhodne inak, považujú sa za schválené). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu