Pri zakladaní spoločnosti bude stačiť ako sídlo uviesť názov obce

Zrušené - Číslo zákona: 513/1991
[23.10.2019]

Obchodný zákonník


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely obchodného zákonníka, ktorý jasne definuje rozdiely medzi pojmami sídlo/miesto podnikania a adresa sídla/miesta podnikania.
Sídlom, resp. miestom podnikania sa podľa doterajšej úpravy rozumie „adresa“ zapísaná vo verejnom registri, a to napr. až po taký detail, ako je poštové smerovacie číslo. Nejde pritom zjavne o adekvátnu definíciu (sídlo = adresa). Adekvátne vymedzenie sídla sa má upínať na označenie samotného sídelného útvaru ako je obec, resp. časť obce, pretože to na účely, na ktoré inštitút sídla najmä slúži (ide najmä o vymedzenie príslušnosti súdov, či orgánov resp. samotné vymedzenie toho, či ide o slovenskú právnickú osobu) postačuje.  
Sídlom, resp. miestom podnikania bude podľa novely obec alebo časť obce, ktorá je ako sídlo zapísaná vo verejnom registri (sídlo, resp. miesto podnikania sa bude aj naďalej uvádzať spolu s presnou adresou).  
Pre právo obchodných spoločností to bude v prvom rade znamenať zjednodušenie zakladania spoločností. V čase podpisu spoločenskej zmluvy zakladateľom bude postačovať spoločná zhoda na sídle spoločnosti, napr. v rozsahu „spoločnosť bude sídliť v Žiline“. Kde konkrétne v Žiline bude postačovať určiť až pri zápise spoločnosti do obchodného registra. Naďalej je zachovaná povinnosť preukazovať pri zápise do obchodného registra oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, na ktorej je situovaná adresa sídla, pričom sa doplňuje nová podmienka = úradne osvedčený podpis vlastníka nehnuteľnosti na udelenom súhlase. Aj na listine o určení a zmene adresy sídla bude povinné úradné osvedčenie pravosti podpisu štatutárneho orgánu (adresa sídla spoločnosti ako aj zabezpečenie zodpovedajúcej nehnuteľnosti so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla je primárne úlohou štatutárneho orgánu). Súhlas sa samozrejme nevyžaduje, ak je samotná spoločnosť vlastníkom nehnuteľnosti.

Zapísané osoby, ktoré majú v obchodnom registri zapísané sídlo podľa úpravy účinnej do 30. septembra 2020, sú povinné zosúladiť zápis v obchodnom registri s týmto zákonom pri podaní najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu