Uľahčenie cezhraničného obchodovania s tovarom v EÚ v rámci tzv. call-off stock

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 222/2004
[17.10.2019]

Zákon o dani z pridanej hodnoty


Parlament schválil novelu zákona o DPH, ktorá harmonizuje úpravu prepravy tovaru v rámci EÚ, čím zjednodušuje cezhraničné obchodovanie.
Dochádza k zavedeniu režimu tzv. call-off stock, ako povinnej úpravy pre všetky členské štáty, na základe ktorej sa preprava tovaru, ktorý je obchodným majetkom dodávateľa, do iného členského štátu na účely jeho následného dodania vopred známemu odberateľovi nepovažuje za premiestnenie tovaru do iného členského štátu.
Režim call-off stock je situácia, keď sú splnené tieto podmienky:
  1. tovar je odoslaný alebo prepravený platiteľom alebo treťou osobou na jeho účet z tuzemska do iného členského štátu s tým, že tento tovar tam bude dodaný, a to neskôr a až po ukončení prepravy, zdaniteľnej osobe, ktorá je oprávnená nadobudnúť vlastnícke právo k tomuto tovaru podľa dohody medzi zdaniteľnými osobami,
  2. platiteľ, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar podľa písmena a), nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený,
  3. zdaniteľná osoba, ktorej má byť tovar dodaný, je identifikovaná pre daň v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený, a platiteľ pozná v čase začatia odoslania alebo prepravy jej obchodné meno a identifikačné číslo pre daň pridelené týmto členským štátom,
  4. platiteľ uviedol premiestnenie tovaru v záznamoch podľa § 70 ods. 2 písm. g) zákona o DH,
  5. platiteľ uviedol v súhrnnom výkaze identifikačné číslo pre daň pridelené zdaniteľnej osobe, ktorá nadobudne tovar, členským štátom, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený.
Pri splnení všetkých uvedených podmienok platí, že tovar premiestnený z tuzemska do iného členského štátu je považovaný za dodaný dodávateľom s oslobodením od DPH v momente, v ktorom k nemu nadobudne právo nakladať ako vlastník určený odberateľ. Na druhej strane v tom istom momente dochádza v členskom štáte, do ktorého bol tovar prepravený, k nadobudnutiu tovaru z iného členského štátu, pričom daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru vznikne v súlade s bežnými pravidlami a osobou povinnou platiť daň z nadobudnutia tovaru bude určený odberateľ, ktorý získal právo nakladať s tovarom ako vlastník.
Dodávateľ bude povinný podať súhrnný výkaz dvakrát. Prvýkrát v období, v ktorom došlo k preprave tovaru do iného členského štátu a druhýkrát v období, v ktorom došlo k dodaniu tovaru.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu