Zníženie administratívnej záťaže pri uvádzaní podnikateľských priestorov do prevádzky

Pripravované od 01.01.2020 - Číslo zákona: 355/2007
[10.05.2019]

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá má za cieľ znížiť administratívnu záťaž podnikateľov.
Novela prináša tieto zmeny:
  1. vypúšťa sa posudková činnosť úradov verejného zdravotníctva pri vybraných typoch prevádzok. Tieto zariadenia: ubytovacie zariadenia, telovýchovno - športové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, prevádzky verejného stravovania, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach, administratívne priestory, priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín nebudú musieť žiadať o udelenie súhlasu s uvedením do prevádzky, o schválenie prevádzkového poriadku a iné schválenia uvedené v § 13 ods. 4 zákona;
  2. vypúšťa sa aj posudková činnosť úradov verejného zdravotníctva u prevádzok, ktoré už boli orgánom verejného zdravotníctva schválené a ak dochádza len k zmene fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá priestory prevádzkovala a súčasne nedošlo k žiadnej zmene v prevádzkovaní a nahrádza sa oznamovacou povinnosťou. Platí, že v týchto situáciách nebudú musieť podnikatelia žiadať o súhlas s uvedením do prevádzky, o schválenie prevádzkového poriadku či iné schválenie uvedené v § 13 ods. 4 zákona a iba úradu oznámia zmenu podnikateľa a predložia nový prevádzkový poriadok (ak je zákonom vyžadovaný);
  3. z povinných príloh predkladaných úradu verejného zdravotníctva k návrhom na schválenie/vydanie stanoviska boli vypustené doklad o oprávnení na podnikanie a doklad stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel. Napr. podnikatelia nebudú tieto dokumenty dokladať pri žiadaní o vydanie súhlasu s uvedením priestorov do prevádzky.
Z dôvodu uvoľnenia kapacít potrebných pre posudkovú činnosť úrady verejného zdravotníctva do budúcnosti zintenzívnia kontroly dodržiavania povinností na úseku ochrany verejného zdravia. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu